A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z

 • Vacúol: Orgànul en forma de vesícula que emmagatzema a l'interior diverses substàncies com ara aigua, substàncies de reserva, substàncies de rebuig, etc.

 • Vagina: Conducte que presenta arrugues a la part interna i que va des del coll de l'úter fins a la vulva.

 • Vaixell petrolier: Vaixell de càrrega concebut i construït per al transport de combustibles líquids no envasats prèviament.

 • València: Capacitat de combinació d'un element; és a dir, nombre d'àtoms d'hidrogen que poden unir-se o ser substituïts per un àtom d'aquest element. Els elements solen tenir més d'una valència.

 • Valor energètic: Quantitat d'energia fisiològicament disponible d'un aliment, tenint en compte, per tant, les pèrdues durant la digestió, l'absorció i la utilització.

 • Vàlvula mitral: Vàlvula que comunica l'aurícula i el ventricle esquerres i que impedeix que la sang retorni a l'aurícula.

 • Vàlvula sigmoide : Vàlvula situada a l'entrada de les artèries que surten dels ventricles i que impedeix que la sang retorni al cor.

 • Vàlvula tricúspide: Vàlvula que comunica l'aurícula i el ventricle drets i que impedeix que la sang retorni a l'aurícula.

 • Vaporització: Pas d'un líquid a gas per l'acció de la calor.

 • Variació ambiental: Variació que s'adquireix durant la vida però que no es transmet al fills.

 • Variació heretada: Caràcter que es transmet per l'herència.

 • Vasectomia: Mètode anticonceptiu en el qual es duu a terme una intervenció quirúrgica en els homes per tallar els conductes deferents i així, evitar que el semen contingui espermatozoides.

 • Vector: Segment orientat que se simbolitza amb una lletra i una fletxa damunt la lletra. Les característiques d'un vector són la intensitat o mòdul, la direcció, el sentit i el punt d'aplicació.

 • Vellositat intestinal: Cadascun dels nombrosos replecs que contenen les parets de l'intestí prim per tal d'augmentar la superfície de contacte amb el quil i millorar l'absorció.

 • Velocitat angular: Quocient entre l'angle descrit i el temps. La velocitat angular en el SI es mesura en rad/s.

 • Velocitat d'una reacció: Variació de la concentració d'una espècie química durant la reacció en funció del temps. La concentració dels reactius, la temperatura i la presència de catalitzadors i inhibidors influeixen en la velocitat d'una reacció química.

 • Velocitat de propagació de l'ona: Quocient entre el desplaçament de l'ona en el medi en què es desplaça i el temps emprat. En el SI s'expressa en m/s.

 • Velocitat instantània: Quocient entre desplaçament i temps per un interval de temps infinitament petit. En el SI s'expressa en m/s.

 • Velocitat mitjana: Relació entre el desplaçament recorregut per un mòbil i el temps emprat per fer aquest desplaçament. La velocitat s'expressa, en el SI, en m/s.

 • Vena: Vas sanguini de paret prima, que transporta la sang des dels teixits fins al cor.

 • Vent: Massa d'aire que es mou com a conseqüència de les diferències de temperatura de l'atmosfera.

 • Ventilació: Entrada i sortida d'aire dels pulmons.

 • Ventricle: Cadascuna de les cavitats del cor situada a la part inferior i que s'encarrega d'impulsar la sang a la resta de l'organisme. La sang surt del ventricle esquerre per l'artèria aorta cap a la resta del cos i del ventricle dret surt per l'artèria pulmonar cap als pulmons.

 • Vertebrat: Animal que té columna vertebral. Es caracteritza pel fet de tenir un esquelet intern de natura òssia o cartilaginosa. Dins els vertebrats trobem els peixos, els amfibis, els rèptils, les aus i els mamífers.

 • Vesícula seminal: Cadascuna del parell de glàndules annexes a l'aparell reproductor masculí que aboquen un líquid nutritiu i lubricant al conducte deferent.

 • Via Làctia: Galàxia a la qual pertany el sistema solar.

 • Vies respiratòries: Conjunt de conductes que s'encarreguen de transportar l'aire des de l'exterior fins als pulmons, i el diòxid de carboni des dels pulmons fins a l'exterior.

 • Viscositat: Resistència que ofereix un material a canviar de forma davant de l'acció de forces externes.

 • Vitamina: Substància orgànica necessària en petites quantitats en la nutrició dels organismes que permet mantenir òptim el seu metabolisme.

 • Vivípar: Animal en què l'embrió es desenvolupa dins el cos de la mare.

 • Volatilitat: Propietat que indica la facilitat d'un líquid per passar a l'estat gasós.

 • Volcà: Elevació d'un terreny resultant de l'acumulació de laves i piroclastos entorn d'una xemeneia volcànica, que sol tenir una forma cònica i un cràter al cim.

 • Volcà estrombolià: Volcà que es caracteritza per erupcions explosives amb moltes projeccions de piroclastos i de fragments rocallosos alternant amb corrents de lava no gaire fluida.

 • Volcà hawaià: Volcà caracteritzat per erupcions sense explosions i per l'emissió contínua i tranquil·la de laves molt fluides que, per superposició de colades successives i divergents, originen un con volcànic de pendent molt feble.

 • Volcà peleà: Volcà caracteritzat per explosions d'una violència extrema, per l'emissió de laves molt viscoses que formen agulles extrusives i per la formació de núvols roents.

 • Volt: Unitat de voltatge en el SI, que equival a l'energia d'1 J que es consumeix per a cada coulomb de càrrega que circula: 1 V = 1 J/1 C.

 • Voltatge: Energia elèctrica subministrada a un circuit per a cada unitat de càrrega que hi circula. També s'anomena diferència de potencial. La unitat de voltatge en el SI és el volt (V).

 • Voltímetre: Aparell per mesurar la diferència de potencial o voltatge.

 • Volum: Porció de l'espai ocupada per un cos. En el SI es mesura en m3.

 • Volum molar d'un gas: Volum que ocupa un mol de gas, se simbolitza per Vm. El volum molar de qualsevol gas en condicions normals (CN) és 22,4 dm3.

 • Vulcanisme: Conjunt de les manifestacions volcàniques i de tots els fenòmens associats a l'expulsió dels magmes i dels gasos a la superfície de la Terra i a l'atmosfera.

 • Vulva: Part més externa dels genitals femenins que envolten l'obertura de la vagina.