A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z

 • Taca solar: Cadascuna de les regions fosques de contorns irregulars que s'observen a la fotosfera solar.

 • Tal·lus: Conjunt de cèl·lules poc especialitzades que no formen arrels, ni tija, ni fulles.

 • Talús continental: Desnivell submarí de fort pendent que va des de la plataforma continental fins a una profunditat aproximada de 2000 metres.

 • Tamisatge: Tècnica de separació que serveix per separar mescles heterogènies formades per dos sòlids que s'utilitza quan els sòlids tenen diferents mides de gra.

 • Tant per cent en massa: Quantitat de solut expressada en grams, dissolt en 100 g de dissolució.

 • Tant per cent en volum: Quantitat de solut, expressada en mil·lilitres, dissolt en 100 mL de dissolució.

 • Tartera: Extensió de terreny, al peu dels vessants de les muntanyes, coberta de fragments de roques despreses dels cims.

 • Taula periòdica: Ordenació dels elements per ordre creixent de nombre atòmic.

 • Tectònica: Branca de la geologia que estudia a gran escala les estructures de la litosfera, les seves relacions mútues, el seu origen i la seva evolució.

 • Tectònica de plaques: Teoria que admet que la litosfera terrestre està dividida en un cert nombre de plaques que es mouen damunt de l'astenosfera independentment l'una respecte a l'altra, i que aquestes tenen uns límits ben establerts que són zones d'activitat sísmica, volcànica i tectònica.

 • Teixit: Conjunt de cèl·lules especialitzades en una determinada funció i amb unes característiques morfològiques particulars.

 • Teixit muscular: Conjunt de cèl·lules musculars que constitueixen la part contràctil dels tubs viscerals i dels músculs del nostre cos.

 • Teixit muscular cardíac: Teixit de característiques intermèdies entre el llis i l'estriat: es contrau automàticament, com el llis, i té la resistència i força de l'estriat.

 • Teixit muscular estriat: Teixit muscular d'aspecte estriat que forma els músculs del nostre cos, i sobre el qual, molt sovint, en tenim el control conscient de les contraccions.

 • Teixit muscular llis: Teixit muscular que presenta un aspecte homogeni i es contrau a partir d'impulsos que rep del sistema vegetatiu.

 • Temperatura: 1. Magnitud que ens informa de la major o menor mobilitat de les partícules d'un objecte. 2. Mesura de l'energia cinètica mitjana de les partícules d'un cos.

 • Temperatura d'equilibri: Temperatura que s'assoleix quan dos cossos entren en contacte i el que té la temperatura més alta transfereix energia al cos que té la temperatura més baixa fins que tots dos arriben a la mateixa temperatura.

 • Temps: 1. Estat de l'atmosfera en un lloc i un moment determinat. 2. Magnitud física fonamental que s'expressa en segons.

 • Tenacitat: Propietat dels cossos que difícilment es poden deformar o trencar.

 • Tendó: Teixit que uneix els músculs als ossos i els transmet la força de les contraccions musculars.

 • Tensió: Força per contacte que apareix sempre que dos cossos interaccionen a través d'un lligam, com ara una corda, una barra rígida, un cable o qualsevol altre cos que manté units els cossos.

 • Tensió arterial: Pressió que exerceix la sang sobre les artèries en ser impulsada pel cor.

 • Teorema del treball i l'energia cinètica: El treball efectuat sobre un cos s'utilitza per fer variar la seva energia cinètica.

 • Teoria de Lewis: Explica la formació de la majoria dels enllaços covalents. Segons Lewis, quan dos àtoms es posen en contacte, poden formar un enllaç mitjançant la compartició d'un parell d'electrons i així arribar a omplir l'última capa.

 • Tercera llei de Newton: També s'anomena principi d'acció-reacció. Estableix que si un cos, que anomenem A, efectua una força sobre un altre cos, anomenat B, aquest efectua una força sobre A, igual a en mòdul i direcció, però en sentit contrari: La força s'anomena acció i la força , reacció.

 • Termoreceptor: Receptor que detecta les variacions de temperatura.

 • Termosfera: Capa de l'atmosfera de la Terra que s'estén per sobre de la mesosfera i que no té un límit superior definit.

 • Terra baixa: Territori comprès entre 0 m i 800-1000 m d'altitud.

 • Terrassa fluvial: Terrassa obrada sobre una antiga plana d'inundació abandonada i tallada per talusos més o menys simètrics a banda i banda d'un riu.

 • Terratrèmol: Moviment vibratori de la superfície terrestre, propagat mitjançant ones elàstiques i provocat per la relaxació sobtada d'esforços en falles actives i àrees volcàniques

 • Testicle: Gònada masculina que produeix els espermatozoides i secreta hormones sexuals com la testosterona.

 • Testosterona: Hormona sexual masculina sintetitzada principalment en els testicles.

 • Textura: Grau de cristal·lització que presenten els minerals de les roques magmàtiques.

 • Textura granular: Textura en què tots els minerals de la roca estan cristal·litzats, ja que la velocitat de refredament dels magmes ha estat molt lenta.

 • Textura porfírica: Textura en què la velocitat de refredament ha esta prou lenta per permetre la bona cristal·lització d'uns minerals i massa ràpida per a la d'altres.

 • Textura vítria: Textura en què no hi ha cristal·lització de cap component dels magmes, a causa d'un refredament dels magmes molt ràpid.

 • Tifó: Mot emprat per designar els huracans o els ciclons tropicals a l'Àsia.

 • Tija: Part de la planta, generalment aèria, que té la funció de transportar les substàncies absorbides per les arrels a les fulles, i les substàncies produïdes en la fotosíntesi a les restants parts de la planta.

 • Til·lita: Roca formada pels sediments de les glaceres, un cop consolidats, que es caracteritza per estar formada per fragments de roca de diferents mides de gra, tots barrejats i d'aspecte angulós.

 • Tómbol : Illot que queda connectat amb la costa per un cordó litoral.

 • Tornado: Remolí de vent ascendent molt intens en el qual l'aire gira en espiral a velocitats extremadament altes i que, en el seu centre, té un gran poder de succió.

 • Torrefacció: Procés químic d'obtenció d'un metall que consisteix a escalfar el mineral format per sulfurs en presència d'aire o oxigen, de manera que l'oxigen substitueix el sofre.

 • Torrent: Corrent d'aigua de recorregut curt amb llera fixa però cabal estacional que es forma en vessants de pendents pronunciats.

 • Trajectòria: Conjunt de posicions o punts per on passa un mòbil en el seu recorregut.

 • Transformador: Aparell d'inducció electromagnètica destinat a transformar un corrent variable en un altre corrent variable de tensió diferent.

 • Translació: Moviment d'un astre que es desplaça seguint una òrbita al voltant d'un altre astre.

 • Translúcid: Cos o medi que permet, en part, el pas de la llum, però no permet veure els objectes a través seu.

 • Transparent: Cos o medi que deixa passar la llum de manera que es poden veure els objectes a través seu.

 • Transpiració: Procés consistent en l'eliminació per evaporació d'una gran part de l'aigua absorbida per les plantes.

 • Transport: Procés geològic extern que consisteix en el trasllat dels materials que han estat meteoritzats i erosionats. Els materials poden ser transportats en dissolució o en forma sòlida per flotació, suspensió, saltació, rodament o reptació.

 • Tràquea: Tub allargat que es bifurca en dos bronquis, cadascun dels quals va a parar a un pulmó, i que forma part de l'aparell respiratori.

 • Treball: El treball es calcula mitjançant el producte entre la força aplicada i el desplaçament. La unitat de treball en el SI és el joule (J).

 • Trinxera: Petita excavació a cel obert feta per explotar un mineral o una roca.

 • Tro: Fenomen acústic que acompanya un llamp.

 • Trompa de Fal·lopi: Cadascun dels dos conductes que s'estenen des dels ovaris fins a la part superior de l'úter que tenen la funció de captar l'òvul i conduir-lo cap a l'úter.

 • Troposfera: Capa inferior de l'atmosfera de la Terra que s'estén des de la superfície de la Terra fins a una altitud aproximada de 9 km, als pols, i de 16 km, a l'equador.

 • Tsunami: Onada solitària, de gran potència destructiva, produïda generalment per un moviment sísmic submarí o una erupció volcànica.

 • Tubercle: Engruiximent subterrani que conté borrons o gemmes, que quan es planten donen noves plantes.