A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z

 • Saba: Líquid que circula pels vasos conductors de les plantes que consisteix en aigua amb substàncies minerals i orgàniques dissoltes.

 • Sac amniòtic: Sac que conté el líquid amniòtic.

 • Sacarosa: Glúcid format per glucosa i fructosa, que es troba en abundància en els vegetals.

 • Sal binària: Compost binari d'un metall amb un no-metall.

 • Sal ternària: Compost ternari que s'obté en substituir un o més d'un hidrogen d'un oxoàcid per un metall.

 • Salinitat: Quantitat de sals dissoltes en un litre d'aigua.

 • Salinització: Augment de la concentració de sals en un medi, especialment l'aigua o el sòl.

 • Saliva: Líquid secretat per les glàndules salivals constituït bàsicament per aigua, mucina i ptialina.

 • Salt d'aigua: Caiguda d'un corrent d'aigua per un precipici.

 • Salt de falla: Desplaçament màxim, vertical o horitzontal, respectiu de dos blocs resultants d'una falla.

 • Salut: Estat complet de benestar físic, psíquic i mental.

 • Sang: Fluid que s'encarrega de recollir els nutrients de l'intestí i l'oxigen dels pulmons i transportar-los fins a totes les cèl·lules del cos, i de transportar les substàncies de rebuig que produeixen les cèl·lules fins a l'aparell excretor o fins a l'aparell respiratori.

 • Sapròfag: Organisme que viu o es nodreix de matèria orgànica en descomposició.

 • Satèl·lit: Cos celeste que gira al voltant d'un astre, especialment d'un planeta, i que generalment és molt més petit que aquest.

 • Saura: Rèptil que es caracteritza per tenir el cap lleugerament triangular, el cos allargat i les parpelles mòbils, i que comprèn els llangardaixos, les sargantanes, els dragons i els camaleons.

 • Sediment: 1. Substància que té més densitat en una mescla heterogènia entre un sòlid i un líquid i que es diposita. 2. Partícules que es van dipositant per l'acció de la gravetat quan els agents geològics externs ja no tenen l'energia potencial suficient per continuar transportant-los.

 • Sedimentació: Procés geològic extern que consisteix en l'acumulació dels materials produïts en els processos de meteorització, erosió i transport.

 • Segon: Unitat de mesura del temps en el SI que es representa per s.

 • Segona llei de Mendel: S'enuncia de la manera següent: "Els dos factors per a cada caràcter no es fusionen ni es mesclen en cap moment, sinó que se segreguen a l'hora de formar-se els gàmetes."

 • Segona llei de Newton: També s'anomena principi fonamental de la dinàmica. S'enuncia de la manera següent: "Si sobre un cos hi actua una única força (o diverses de resultant no nul·la), es produeix una acceleració sobre el cos."

 • Selecció natural: Mecanisme principal dels canvis evolutius en els éssers vius, segons el qual el fet que en les poblacions naturals subsisteixen els individus més eficients és conseqüència de la lluita per la vida i de la supervivència del més apte.

 • Semen: Líquid format pels espermatozoides i les secrecions de les glàndules annexes, ric en proteïnes i en fructosa.

 • Sensibilitat: Propietat que tenen les cèl·lules de percebre estímuls.

 • Sentit d'un vector: És el recorregut de la magnitud vectorial sobre la direcció i es representa per una fletxa.

 • Sèpal: Part de la flor que forma un receptacle anomenat calze, el qual té la funció de protegir les altres parts de la flor.

 • Separació magnètica: Tècnica de separació que serveix per separar mescles heterogènies formades per dos sòlids que s'utilitza quan només un d'aquests té la propietat de ser atret amb un imant.

 • Sequera: Risc meteorològic en què, sigui per l'escassetat de precipitacions, sigui per excés de calor, o bé per les dues causes alhora, el sòl no conté prou aigua per a la vegetació.

 • Sexualitat: Conjunt de vivències personals que engloben facetes corporals, psicològiques i socials.

 • Siderúrgia: Conjunt de tècniques i procediments que permeten l'extracció del ferro i l'elaboració dels seus derivats.

 • Silicona: Material format per llargues cadenes d'àtoms de silici, similars a les del carboni dels polímers orgànics.

 • Simbiosi: Associació entre dos organismes en la qual es produeix un intercanvi que afavoreix les dues espècies. L'organisme simbiont obté aliment o protecció i, a canvi, l'hoste en rep un benefici.

 • Sinapsi: Connexió que s'estableix entre l'àxon d'una neurona i el cos neuronal, àxon o dendrites d'una altra neurona, i que transmet impulsos nerviosos.

 • Sinclinal: Plec còncau que presenta en el nucli els estrats més recents.

 • Sinclinori: Conjunt de plecs que formen un gran sinclinal.

 • Sinforme: Superfície plegada que dibuixa una còncava cap amunt.

 • Sismògraf: Aparell emprat per enregistrar les ones sísmiques.

 • Sistema: Conjunt d'estructures formades pel mateix tipus de teixit, les quals realitzen les mateixes funcions.

 • Sistema d'unitats: Conjunt d'unitats que representen cada magnitud física.

 • Sistema de coordinació: Sistema que s'encarrega d'interpretar els estímuls captats pel cos i d'elaborar les respostes corresponents a aquests estímuls.

 • Sistema de referència: Punt o objecte que considerem en repòs i respecte del qual estudiem un moviment determinat.

 • Sistema hormonal: Conjunt de glàndules secretores que coordinen, conjuntament amb el sistema nerviós, les activitats dels òrgans. Les principals glàndules secretores del cos humà en estat adult són la hipòfisi, la tiroide, el pàncrees, les glàndules suprarenals, els ovaris i els testicles.

 • Sistema internacional d'unitats: Sistema d'unitats que s'utilitza a la majoria de països del món. En aquest sistema el metre és la unitat de mesura de la longitud, el quilogram la de la massa i el segon la del temps.

 • Sistema limfàtic: Sistema constituït per una xarxa de vasos pels quals circula la limfa. S'encarrega de recollir els lípids absorbits durant el procés de nutrició i del drenatge del líquid intersticial que queda entre les cèl·lules.

 • Sistema muscular: Conjunt de tots els músculs del cos.

 • Sistema nerviós: Conjunt format pels centres nerviosos, els nervis i els ganglis que, des del punt de vista anatòmic, té dues parts ben diferenciades, el sistema nerviós central (cervell, cerebel, bulb raquidi i medul·la espinal) i el sistema nerviós perifèric (nervis i ganglis que surten del sistema nerviós central i s'estenen per tot el cos).

 • Sistema periòdic: Ordenació dels elements químics coneguts segons l'ordre creixent dels seus nombres atòmics. Els elements s'agrupen en set files o períodes, i divuit columnes, anomenades grups o famílies.

 • Sistema solar: Conjunt del Sol i dels astres, especialment planetes, que giren al seu voltant, sotmesos a la seva atracció gravitatòria.

 • Sistema vegetatiu o autònom: Part del sistema nerviós que coordina les funcions dels òrgans d'una manera automàtica i sense que ens n'adonem, com ara els batecs del cor, l'activitat del fetge, etc.

 • Sistemàtica: Ciència que s'ocupa de la classificació dels éssers vius.

 • Sístole: Moviment de contracció del cor per impulsar la sang.

 • So: Ona longitudinal que es propaga a través de l'aire.

 • Sobreexplotació: Explotació dels recursos naturals a uns nivells incompatibles amb la seva utilització durable.

 • Sobrenedant: Substància d'una mescla heterogènia entre un sòlid i un líquid que té menys densitat i que queda surant sobre la que té més densitat.

 • Sol: Estrella entorn de la qual giren els planetes del sistema solar, entre els quals hi ha la Terra.

 • Sòl: Part més externa de l'escorça terrestre, formada per una mescla molt variada de partícules minerals alterades, matèria orgànica descomposta, organismes vius, gasos i solucions líquides, que constitueix un medi complex i dinàmic que evoluciona per la interacció de la biosfera, l'atmosfera i la hidrosfera.

 • Solenoide: Bobina cilíndrica constituïda per un conductor enrotllat formant un cilindre de llargada superior al diàmetre.

 • Solidificació: Pas d'un líquid a sòlid.

 • Solubilitat: 1. Propietat de la matèria que permet que una substància es dissolgui en una altra. 2. Quantitat màxima de solut que podem dissoldre en 100 g de dissolvent a una temperatura determinada.

 • Solut: Component de la dissolució que es troba en menor proporció.

 • Sondatge: Exploració del subsòl mitjançant perforacions.

 • Sonòmetre: Aparell que mesura el nivell d'intensitat sonora.

 • Sonoritat: Sensació que una ona sonora provoca a l'oïda.

 • Subducció: Procés pel qual una placa litosfèrica s'enfonsa sota d'una altra.

 • Sublimació progressiva: Pas d'un sòlid a gas sense passar per l'estat líquid.

 • Sublimació regressiva: Pas d'un gas a sòlid sense passar per l'estat líquid.

 • Subsidència: Enfonsament lent i progressiu d'una conca sedimentària a conseqüència de l'acumulació progressiva de materials i del seu assentament.

 • Substància neutra: Substància que no és ni àcida ni bàsica i a la qual s'assigna un pH = 7.

 • Substància pura: Matèria que només conté un tipus de substància i, per tant, té les propietats característiques constants.

 • Substrat: Superfície on els organismes viuen, es desplacen o bé es fixen. Els principals substrats són: el sòl, la superfície de l'aigua i el fons marí.

 • Suc gàstric: Líquid secretat per unes glàndules presents a la paret estomacal, que conté enzims que ajuden a descompondre les proteïnes en aminoàcids, i una petita quantitat d'àcid clorhídric.

 • Suc intestinal: Líquid que conté una gran quantitat d'enzims i que secreten unes glàndules presents sobretot en el primer tram de l'intestí prim, el duodè. Du a terme la digestió química sobre l'aliment.

 • Suc pancreàtic: Líquid produït pel pàncrees que conté una gran quantitat d'enzims. Du a terme la digestió química sobre l'aliment.

 • Successió: Procés ordenat del desenvolupament de les comunitats, efectuat solament en una direcció, originat pel canvi del nombre d'individus de cada espècie i per l'establiment d'espècies noves, que poden eliminar lentament les poblacions originàries.

 • Successió primària: Successió que es desenvolupa a partir d'un substrat on no hi ha hagut mai vegetació.

 • Successió secundària: Successió que es desenvolupa en zones on ja hi havia una vegetació i que per diverses causes ha estat destruïda (tala, incendis, etc.).

 • Suor: Líquid de funcions termoreguladores i d'excreció, produït per l'activitat secretora de les glàndules sudorípares de la pell, constituït principalment per aigua, sals minerals i substàncies de rebuig.

 • Surgència: Sortida a l'exterior de l'aigua absorbida en un carst per qualsevol conducte subterrani.

 • Suspensió: Dispersió que sol ser una mescla entre un líquid i un sòlid, en què les partícules del sòlid es troben formant grans grups, difícils de dissoldre, i que quan es deixen reposar, apareixen dipositats en el fons o formant capes.

 • Sutura: Articulació òssia immòbil sense cap teixit entre els ossos. En són un bon exemple les sutures cranials.