A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z

 • Obducció: Col·lisió entre dues plaques continentals. En xocar, les dues plaques es deformen, es pleguen i es forma una serralada intracontinental.

 • Obesitat: Acumulació excessiva de greix, que provoca un augment del pes corporal.

 • Ofidi: Rèptil que es caracteritza pel fet de no tenir potes, i que presenta la boca dilatable amb unes mandíbules que s'obren molt, els ulls recoberts d'una membrana transparent i les parpelles soldades. Són les serps.

 • Ohm: Unitat de resistència elèctrica en el SI. Equival a 1 V/1 A.

 • Oleoducte: Conducció de gran diàmetre emprada per a transportar el petroli cru i els productes líquids de la seva destil·lació, des dels jaciments fins a les refineries o als ports on carreguen els petroliers i des d'aquests fins als centres de distribució de consum.

 • Ona: Propagació d'energia sense que hi hagi desplaçaments de matèria.

 • Ona electromagnètica: Ona que pot propagar-se en el buit.

 • Ona longitudinal: Ona en què la pertorbació es propaga en la mateixa direcció de propagació.

 • Ona mecànica: Ona que necessita un medi material per propagar-se.

 • Ona primària: Ona sísmica interna emanada d'un focus sísmic, que és la més ràpida de les dues ones internes que s'hi generen i la primera que enregistra un sismògraf.

 • Ona secundària: Ona sísmica interna emanada d'un focus sísmic, que és la menys ràpida de les dues ones internes que s'hi generen i la segona que enregistra un sismògraf.

 • Ona transversal: Ona en què la pertorbació es propaga perpendicularment a la direcció de propagació.

 • Onada: Moviment ondulatori que es produeix a la superfície de l'aigua a causa de l'acció del vent.

 • Opac: Cos o medi que impedeix el pas de la llum.

 • Òrgan: Conjunt de teixits diferents que acompleixen una mateixa funció específica.

 • Òrgan sensorial: Òrgan format per l'agrupació de cèl·lules receptores. Són òrgans sensorials els corpuscles tàctils de la pell, l'orella, els ulls, els botons gustatius de la llengua o la pituïtària groga de la cavitat nasal entre d'altres.

 • Organisme autòtrof: Organisme que fabrica la seva pròpia matèria orgànica a partir de substàncies inorgàniques i una font d'energia.

 • Organisme heteròtrof: Organisme que no fabrica matèria orgànica, sinó que consumeix la matèria orgànica d'altres éssers vius, de la qual obté l'energia.

 • Organisme pluricel·lular: Organisme format per moltes cèl·lules. La majoria d'animals i vegetals són pluricel·lulars.

 • Organisme unicel·lular: Organisme format per una única cèl·lula.

 • Orgànul citoplasmàtic: Estructura que té la cèl·lula per desenvolupar les seves funcions vitals, i entre les quals es troben els ribosomes, el reticle endoplasmàtic, l'aparell de Golgi, els lisosomes, els mitocondris, els vacúols, el centrosoma i els plastidis.

 • Orgasme: Fase de màxim plaer i alliberament de l'excitació sexual.

 • Orina: Líquid format per aigua i substàncies de rebuig, com ara la urea, que el cos expulsa a l'exterior a través de l'aparell urinari.

 • Orogen: Regió de la Terra on ha tingut lloc una orogènesi.

 • Orogènesi: Procés de formació de les muntanyes i serralades.

 • Orogènia: Període durant el qual té lloc l'orogènesi.

 • Os: Òrgan fort format per teixit ossi i que forma l'esquelet. Té una triple funció: sostenir el cos, protegir alguns òrgans (encèfal, cor, pulmons) i possibilitar el moviment (a tall de palanques mogudes pels músculs).

 • Osteïcti: Peix amb esquelet ossi que presenta una boca amb moltes dents petites, escates planes a la pell, brànquies recobertes per un membrana dura o opercle, i dues línies laterals amb òrgans sensitius que capten els moviments de l'aigua.

 • Ovari: Gònada femenina encarregada de la fabricació dels òvuls i de la secreció d'hormones sexuals com els estrògens o la progesterona.

 • Ovípar: Animal en què l'embrió es desenvolupa en un ou que és a fora del cos de la femella.

 • Ovogènesi: Meiosi que es dóna als ovaris i de la qual en resulten els òvuls.

 • Ovovivípar: Animal que produeix ous amb closca ben desenvolupada, com els ovípars, però que resten a l'interior de l'animal fins a la naixença del petit.

 • Òvul: Gàmeta femenina constituïda per una cèl·lula haploide que conté 23 cromosomes i que s'ha format per meiosi en els ovaris.

 • Òxid: Combinació binària de l'oxigen amb nombre d'oxidació -II amb un altre element que pot ser un metall o un no-metall.

 • Oxoàcid: Compost ternari que té per fórmula general HxAyOz i en els quals l'hidrogen actua amb el nombre d'oxidació I, l'oxigen amb nombre d'oxidació -II i A representa un element que normalment és un no-metall, i altres vegades és un metall de transició amb un nombre d'oxidació elevat. Aquest element A sempre actua amb un nombre d'oxidació positiu.

 • Ozó: Molècula formada per tres àtoms d'oxigen.

 • Ozonosfera: Capa de l'atmosfera de la Terra que conté oxigen en forma d'ozó i que es concentra en la franja que va dels 25 km als 30 km d'altitud.