A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z

 • Nefró: Cadascuna de les unitats estructurals i funcionals del ronyó encarregades de filtrar la sang i formar l'orina.

 • Nematode: Animal invertebrat que té el cos allargat i arrodonit, i que presenta un tub digestiu amb dues obertures, la boca i l'anus. Respira directament a través del tegument i no té aparell circulatori.

 • Neodarwinisme: Teoria evolutiva basada en la teoria evolutiva de Darwin, però que incorpora les noves aportacions de la ciència.

 • Nervi: Òrgan format per l'associació dels àxons de les neurones, encarregat de transportar els impulsos nerviosos des dels receptors fins als centres nerviosos, i des d'aquests fins als efectors.

 • Neu: Petits cristalls de glaç provinents de la congelació de l'aigua dels núvols i que cauen sobre la terra formant volves.

 • Neurona: Cèl·lula del teixit nerviós especialitzada a conduir impulsos nerviosos.

 • Neurotransmissor: Substància química de naturalesa diversa alliberada pels botons terminals d'un àxon quan els arriba un impuls nerviós i que genera l'impuls en la neurona següent quan entra en contacte amb la seva membrana

 • Neutró: Partícula subatòmica sense càrrega i una massa aproximadament igual que la del protó.

 • Newton: Unitat de mesura de la força en el sistema internacional d'unitats. Es defineix com la força que cal aplicar a 1 kg de massa perquè la seva acceleració sigui d'1 m/s2. Es representa per N.

 • Nivell freàtic: Nivell més alt d'aigua que s'assoleix en un moment determinat en un aqüífer.

 • Nivell tròfic: Cadascuna de les baules o anelles d'una cadena alimentària.

 • No metall: Element amb electronegativitat elevada.

 • Nom científic: Nomenclatura binomial dels éssers vius format per dues paraules llatines o llatinitzades: la primera es refereix al gènere a què pertany (nom genèric) i la segona a l'espècie (nom específic).

 • Nombre atòmic: Nombre de protons que hi ha al nucli de l'àtom. Es representa per Z.

 • Nombre d'oxidació: Càrrega que tindria un àtom d'un element si els electrons dels enllaços que forma amb els altres elements del compost s'assignessin a l'àtom més electronegatiu.

 • Nombre màssic: Suma del nombre de protons i el nombre de neutrons que un àtom té en el nucli. Es representa per A.

 • Nuclèol: Orgànul arrodonit que es troba dins del nucli i que conté ARN. Està relacionat amb la formació dels ribosomes.

 • Nucleoplasma: Substància semilíquida i viscosa on es troben els cromosomes i el nuclèol.

 • Nucli: 1. Part central de l'àtom en què hi ha la càrrega positiva i gairebé tota la massa de l'àtom. 2. Orgànul més gran de la cèl·lula que ocupa generalment una posició central. Està constituït per l'embolcall nuclear, el nucleoplasma, el nuclèol i els cromosomes. La funció del nucli és controlar i regular les activitats de la cèl·lula.

 • Nutrició: Conjunt de processos que es basen en la transformació dels aliments, en el transport d'aquests aliments i de l'oxigen cap a les cèl·lules i en l'eliminació de substàncies nocives.

 • Nutrició autòtrofa: Tipus de nutrició en què la cèl·lula transforma matèria inorgànica en matèria orgànica pròpia.

 • Nutrició heteròtrofa: Tipus de nutrició en què la cèl·lula utilitza matèria orgànica i la transforma en matèria cel·lular pròpia.

 • Nutrient: Substància útil per al metabolisme orgànic, que es troba en els aliments i és incorporada a l'organisme per mitjà de la digestió.

 • Núvol: Agregat de diminutes gotes d'aigua o de partícules de glaç suspeses en l'aire.