A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z

 • Ignició: Temperatura mínima necessària per iniciar una combustió.

 • Illot costaner: Promontori de roques que sobresurten en el mar.

 • Imant: Objecte que té propietats magnètiques.

 • Impuls nerviós: Cadascun dels petits corrents elèctrics que generen les cèl·lules receptores quan són estimulades i que són conduïts per les neurones per tot l'organisme.

 • Indicador àcid-base: Substància que té la característica de canviar de color depenent del pH en què es troba.

 • Individu mineral: Fragment qualsevol d'una espècie mineral.

 • Inducció electromagnètica: Fenomen pel qual tot camp magnètic variable en el temps indueix un corrent elèctric en qualsevol circuit elèctric tancat situat en el si del camp magnètic variable.

 • Inèrcia: La inèrcia d'un cos és la resistència que presenta a variar el seu estat de moviment.

 • Inlandsis: Glacera que cobreix completament el relleu d'una gran extensió d'un continent o d'una illa, gruixuda i de superfície lleugerament convexa.

 • Insalivació: Procés que consisteix a barrejar l'aliment amb la saliva.

 • Insecte: Artròpode, generalment terrestre, que té el cos dividit en cap, tòrax i abdomen, i que està format per un parell d'antenes, tres parells de potes i, majoritàriament, un parell o dos d'ales.

 • Inspiració: Acció mitjançant la qual baixa el diafragma i s'expandeixen les costelles, de manera que la caixa toràcica augmenta de volum i succiona l'aire a través de les fosses nasals i la boca.

 • Intensitat: Magnitud elèctrica que mesura la quantitat de càrregues elèctriques que circulen per unitat de temps. La unitat d'intensitat en el SI és l'ampere (A).

 • Intensitat d'un vector: És el valor de la magnitud vectorial, amb la seva unitat, i és donada per la longitud del segment.

 • Intercanvi calorífic: Transferència d'energia interna entre dos cossos que tenen temperatures diferents.

 • Interfase: Superfície en la qual se separen les dues fases d'una mescla heterogènia de líquids.

 • Intestí gros: Tub, més gruixut que l'intestí prim, també amb diferents trams: el cec, el còlon ascendent, el còlon transvers, el còlon descendent i el recte.

 • Intestí prim: Tub prim molt allargat arreplegat en l'abdomen que consta de tres trams: duodè, jejú i ili.

 • Invertebrat: Animal que no té columna vertebral. Els principals grups d'invertebrats són les esponges, els cnidaris, els platihelmints, els nematodes, els anèl·lids, els artròpodes, els mol·luscs i els equinoderms.

 • Ió: Àtom que ha guanyat o ha perdut electrons i, per tant, queda carregat elèctricament.

 • Isostàsia: Tendència a l'equilibri dels blocs continentals de la litosfera que suren sobre l'astenosfera, per mitjà de la compensació de les diferències de càrrega amb el seu desplaçament vertical.

 • Isòtop: Àtoms d'un mateix element que tenen diferent nombre de neutrons.