A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z

 • Hàbit: Presència de cristalls en un mineral. Si no es veuen cristalls a simple vista (o amb lupa), l'hàbit és massiu, mentre que si hi ha cristalls visibles, l'hàbit és cristal·lí.

 • Haixix: Substància formada principalment per la resina de la planta Cannabis sativa, que es fuma barrejada amb tabac i que pot produir efectes euforitzants excitants i, fins i tot, al·lucinògens.

 • Halogen: Element del grup 17. Són gasos a temperatura ambient, o bé elements que passen fàcilment a l'estat gasós, reaccionen fàcilment amb els metalls i són corrosius. Tenen 7 electrons a l'última capa.

 • Haploide: Nombre de cromosomes que tenen les cèl·lules destinades a la reproducció (els gàmetes), que és la meitat del nombre de cromosomes característic de cada espècie. Se simbolitza n.

 • Herba: Vegetal superior que té la tija verda i tendra o gairebé no en té.

 • Herència intermèdia: Herència que es caracteritza perquè en creuar dues línies pures diferents pel mateix caràcter, la primera generació dóna uns híbrids de caràcter intermedi.

 • Hermafrodita: Ésser viu que forma gàmetes masculins i femenins.

 • Hertz: Unitat de freqüència en el SI. Equival a 1 s-1.

 • Heterozigòtic: Individu que hereta dels seus progenitors al·lels diferents iguals per a un determinat caràcter.

 • Hidràcid: Combinació binària de l'hidrogen amb elements més electronegatius que ell, com per exemple F, Cl, Br, I, S, Se i Te. En els hidràcids, l'hidrogen actua amb nombre d'oxidació I i els no-metalls actuen amb nombre d'oxidació negatiu.

 • Hidrocarbur: Compost orgànic format només per carboni i hidrogen.

 • Hidrocarbur halogenat: Hidrocarbur en el qual s'ha substituït un o més àtoms d'hidrogen per halògens (F, Cl, Br o I).

 • Hidrocarbur insaturat: Hidrocarbur que conté, com a mínim, un enllaç doble o triple entre carbonis.

 • Hidrocarbur saturat: Hidrocarbur amb tots els enllaços senzills entre carbonis, C-C.

 • Hidrosfera: Part de la superfície terrestre ocupada per l'aigua dels oceans, mars, llacs, rius i glaceres. Aquesta aigua es troba majoritàriament en estat líquid, encara que una petita part està en forma sòlida en els pols i en les muntanyes altes del planeta.

 • Hidròxid: Combinació pseudobinària de l'anió hidròxid, OH-, que actua amb nombre d'oxidació -I, amb un element metàl·lic.

 • Hidrur: Combinació binària de l'hidrogen amb un element metàl·lic. L'hidrogen actua amb nombre d'oxidació -I.

 • Hifa: En els fongs, cadascun dels elements filamentosos que constitueixen el miceli.

 • Hipocentre: Punt interior de l'escorça terrestre on s'origina un terratrèmol i les ones sísmiques corresponents.

 • Hipòtesi: Afirmació raonada que intenta donar una explicació d'un fenomen observat.

 • Homeoterm: Animal que pot controlar la temperatura corporal i mantenir-la constant, independentment de la temperatura ambient.

 • Homozigòtic: Individu que hereta dels seus progenitors al·lels iguals per a un determinat caràcter.

 • Hormona: Substància fabricada i secretada a la sang per una glàndula endocrina, i que influencia el desenvolupament i el funcionament de determinats òrgans als requeriments del cos en cada moment.

 • Horst: Grup de falles en què els blocs enfonsats se situen en les voreres, de manera que queden els llavis aixecats en la part central.

 • Hulla: Carbó fòssil que té un tant per cent de carboni major que el lignit i menor que l'antracita.

 • Humitat: Quantitat de vapor d'aigua que hi ha en l'atmosfera.

 • Huracà: Cicló tropical a la mar Carib.