A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z

 • Galàxia: Agrupació d'estrelles que presenta un aspecte brillant, nebulós i generalment aixafat.

 • Galeria: Petit passadís típic de l'interior del paisatge càrstic.

 • Gàmeta: Cèl·lula reproductora.

 • Ganga: Part comercialment no útil del conjunt de minerals que formen un jaciment.

 • Gangli limfàtic: Cadascun dels òrgans de forma arrodonida que es troben situats per tot el sistema limfàtic i que tenen una funció defensiva.

 • Gangli nerviós: Engruiximent de forma i grandària variables situat en el trajecte d'un nervi on s'estableixen connexions sinàptiques entre neurones.

 • Gas natural: Combustible fòssil format per una mescla d'hidrocarburs gasosos, entre els quals destaca el metà barrejat amb età, propà i butà, format per la descomposició de matèria orgànica.

 • Gas noble: Element del grup 18. Són gasos a temperatura ambient i els costa molt reaccionar amb altres elements. Tots tenen vuit electrons a l'última capa.

 • Gasteròpode: Mol·lusc, generalment hermafrodita, que presenta el cos dividit en un cap -en el qual hi ha la boca amb la ràdula-, una massa visceral i un peu. Aquest grup inclou els cargols i els llimacs.

 • Gebrada: Meteor aquós que consisteix en el dipòsit de vapor d'aigua sobre la superfície del sòl, la vegetació i altres objectes en forma sòlida.

 • Gelifracció: Meteorització mecànica mitjançant la qual les roques es disgreguen per l'acció del gel.

 • Gen: Cadascuna de les unitats hereditàries elementals, que formen els cromosomes, portadores de la informació dels caràcters que s'hereten.

 • Generador: Aparell que aporta contínuament energia a les càrregues elèctriques d'un material conductor.

 • Genoma: Nombre bàsic de cromosomes d'una espècie. En el cas de l'ésser humà està repartit entre 46 cromosomes (dotació diploide), que s'agrupen formant 23 parells de cromosomes.

 • Genotip: Conjunt de gens que un individu hereta dels seus pares.

 • Germinació: Pas de la llavor a la planta adulta.

 • Gimnosperma: Vegetal superior que té les llavors nues.

 • Glacera: Gran acumulació de gel i neu compactes i perpètues que es desplacen molt lentament per l'acció de la gravetat.

 • Glacera alpina: Glacera encabida en una vall d'alta muntanya, que arrenca d'un circ col·lector de neu i forma una llengua glacial que s'escampa com un riu.

 • Glacera de casquet: Immensa massa de gel situada a les zones polars del planeta.

 • Gland: Dilatació del final del penis on desemboca l'uretra a través del meat urinari.

 • Glàndula de Bartholin: Cadascuna de les glàndules que produeixen una secreció viscosa que té la funció de lubricar els òrgans genitals femenins.

 • Glàndula de Cowper: Glàndula annexa a l'aparell reproductor masculí que aboca a la uretra una secreció mucosa que completa el contingut del semen.

 • Glàndula de secreció: Agrupació de cèl·lules secretores de mida i complexitat variables.

 • Glàndula endocrina: Glàndula del sistema hormonal que fabrica i secreta hormones quan rep un impuls nerviós o bé, segons els casos, quan rep una altra hormona.

 • Glàndula sudorípara: Cadascuna de les glàndules situades a la pell encarregades de l'excreció de substàncies de rebuig en forma de suor i de regular la temperatura corporal.

 • Glicocalze: Capa gelatinosa de glúcids que envolta la membrana plasmàtica en algunes cèl·lules animals.

 • Gliptogènesi : Procés de destrucció del relleu per l'acció dels agents geològics externs.

 • Glúcid: 1. Principi immediat orgànic imprescindible per al desenvolupament correcte de l'organisme, que constitueix una font important d'energia, utilitzable directament o emmagatzemable en forma de greix. 2. Biomolècula orgànica que forma components estructurals de la cèl·lula i a partir de la qual la cèl·lula n'obté energia. En són exemples la glucosa, la fructosa i la sacarosa.

 • Golf: Entrada del mar a la costa, de més extensió que una badia.

 • Graben: Grup de falles en què els blocs s'enfonsen cap a la part central i queden els llavis aixecats en les voreres.

 • Gradient geotèrmic: Variació de la temperatura amb la profunditat.

 • Granit: Roca plutònica cristal·lina amb textura granular composta de quars, mica biotita i feldspats.

 • Grau centígrad: Centèsima part de l'interval entre el punt de fusió i el punt d'ebullició de l'aigua.

 • Gres: Roca sedimentària detrítica que s'origina a partir de sorres i té un tacte molt aspre.

 • Grup: Columna vertical de la taula periòdica.

 • Guèiser: Surgència d'aigua calenta i de vapor d'aigua que brolla de manera violenta i intermitent, generalment en àrees d'activitat volcànica.

 • Guix: Mineral lleuger, blanc o incolor, tou que es ratlla fàcilment amb l'ungla.