A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z

 • Factor abiòtic: Factor ambiental que comprèn les característiques fisicoquímiques (llum, temperatura, pressió, concentració de sals, etc.) que influeixen en la vida dels organismes.

 • Factor biòtic: Factor ambiental que comprèn les relacions que s'estableixen entre uns éssers vius i uns altres éssers que viuen en un mateix indret.

 • Factor de conversió: Fracció de valor 1, ja que el numerador i el denominador són equivalents.

 • Fagocitosi: Procés en el qual les cèl·lules capturen els nutrients mitjançant pseudopodis, que són prolongacions citoplasmàtiques que s'uneixen i engloben en un vacúol els nutrients.

 • Falguera: Vegetal amb estructura simple però més desenvolupada que les molses, format pel rizoma i les frondes.

 • Falla: Fractura de l'escorça terrestre al llarg de la qual s'ha produït un desplaçament de dos blocs de terreny.

 • Falla de direcció: Falla en què els blocs es desplacen horitzontalment al llarg del pla de falla.

 • Falla de transformació: Línia de fractura més o menys perpendicular a l'eix de les dorsals.

 • Falla inversa: Falla en què els estrats del llavi enfonsat són recoberts, en part, pel pla de falla i pels materials del llavi elevat.

 • Falla normal: Falla en què els estrats del llavi enfonsat romanen en part sobre el pla de falla.

 • Faringe: Òrgan comú a l'aparell respiratori i a l'aparell digestiu ja que comunica la boca amb l'esòfag, i les fosses nasals amb la laringe.

 • Fase lunar: Estadi en el qual observem una porció il·luminada de la Lluna, a mesura que es va movent al voltant de la Terra.

 • Fecundació: Procés en el qual el cap de l'espermatozoide penetra dins de l'òvul perquè els nuclis de les dues gàmetes es fusionin i formin una cèl·lula diplode.

 • Fecundació externa: Fecundació que es produeix quan els gàmetes són alliberats a l'aigua i es fecunden en trobar-se.

 • Fecundació interna: Fecundació que es produeix mitjançant la còpula, durant la qual els espermatozoides són introduïts dins el cos de la femella.

 • Fenotip: Conjunt de caràcters que es manifesten en un individu.

 • Ferro: Metall de color blanc grisenc, de densitat elevada, dúctil i mal·leable. Si s'exposa a l'aire s'oxida i es recobreix d'una capa vermella o rovell.

 • Fibra: Matèria orgànica emprada per confeccionar teixits.

 • Fibra tèxtil: Material natural, artificial o sintètic que permet elaborar fils per fabricar teixits. Les fibres tèxtils són macromolècules.

 • Fil·lidi: Part del cos de la molsa que fa la funció de la fulla i absorbeix directament la humitat de l'ambient.

 • Filtració: Tècnica de separació que serveix per separar mescles heterogènies formades per un sòlid i un líquid, i que consisteix a deixar passar la mescla per un filtre amb uns porus d'una mida determinada que permeten que passi el líquid i retenen el sòlid. També serveix per separar sòlids de gasos.

 • Filtrat: Líquid d'una mescla heterogènia que passa a través dels porus del filtre.

 • Fiord: Braç de mar llarg i estret, situat entre muntanyes de molt pendent, que s'ha originat en indrets on les antigues glaceres arribaven al mar.

 • Física: Ciència que estudia els canvis físics.

 • Fixisme: Teoria evolutiva segons la qual les espècies no canvien, sinó que són formes estàtiques i immutables en el passat i en el futur.

 • Flagel: Cadascun dels filaments llargs poc nombrosos, un o dos, en general, a cada cèl·lula, de moviment ondulatori. Per exemple, l'espermatozoide humà és flagel·lat.

 • Flanc: Cadascuna de les dues parts d'un plec que capbussen des del pla axial.

 • Fletxa litoral: Cordó litoral que té un punt de suport en l'extrem d'una platja o badia.

 • Floridura: Fongs que s'observen a ull nu perquè les hifes formen uns filaments molt prims sobre substrats orgànics.

 • Fluid: Estat en què la matèria que constitueix un cos no té una forma constant, sinó que s'adapta a la del recipient que el conté. Els fluids poden ser líquids o gasosos, i exerceixen una pressió sobre els cossos que hi estan submergits.

 • Fong: Organisme eucariota heteròtrof unicel·lular o pluricel·lular que s'alimenta per absorció.

 • Fongs superiors: Fongs complexos que poden formar una estructura visible anomenada bolet.

 • Font: Aflorament d'aigua a la superfície terrestre originada en produir-se la intersecció d'una capa aqüífera amb aquesta superfície.

 • Font d'energia: Procés o lloc d'on la humanitat treu les quantitats d'energia que necessita. En són exemples el Sol, els combustibles fòssils, l'aigua dels rius i els mars, el vent, els materials radioactius, la biomassa i la mateixa calor de l'escorça terrestre.

 • Font termal: Font d'aigua calenta on l'aigua subterrània brolla o surt a la superfície de la Terra.

 • Força: Tota causa capaç de produir canvis en l'estat de moviment dels cossos, és a dir, capaç de produir variacions en la seva velocitat, o bé, deformacions. La força es mesura en el SI en newtons, que es representa amb el símbol N.

 • Força de fregament: Força que efectuen les rugositats de les superfícies en contacte quan l'objecte es mou. Aquesta força sempre s'oposa al moviment.

 • Força elàstica: Força que tendeix a restituir un cos elàstic sotmès a una deformació a la seva posició inicial.

 • Força electromotriu: Energia subministrada per un generador elèctric per unitat de càrrega. Es representa per FEM.

 • Força gravitatòria: Força a distància que s'exerceixen sempre dos cossos entre si pel sol fet de tenir massa. El pes d'un cos és un cas particular de força gravitatòria, en què les dues masses són la massa de la Terra i la massa del cos.

 • Força magnètica: Força a distància que apareix quan les càrregues elèctriques es mouen.

 • Força normal: Força que fa la superfície sobre un cos que s'hi recolza.

 • Força resultant: Força l'efecte de la qual és idèntic al conjunt de forces que actuen sobre un cos.

 • Forces intermoleculars: Forces d'atracció febles que hi ha entre les molècules de les substàncies covalents moleculars.

 • Formigó: Ciment barrejat amb grava, sorra i aigua.

 • Fossa nasal: Cadascun dels dos conductes que s'obren a l'exterior pels orificis del nas i que s'ajunten a la faringe. La seva missió respiratòria és escalfar l'aire i filtrar-ne les partícules en suspensió que conté.

 • Fossa oceànica: Depressió submarina, llarga, estreta i molt profunda, limitada per marges abruptes. Solen ser focus d'activitat sísmica.

 • Fossa tectònica: Grup de falles en què els blocs s'enfonsen cap a la part central i queden els llavis aixecats en les voreres.

 • Fòssil: Organisme, o qualsevol resta orgànica, substància o impressió d'aquest, que ha romàs enterrat o inclòs durant molt de temps dins de la roca.

 • Fossilització : Conjunt de processos que condueixen a la formació de fòssils, generalment per substitució química de la matèria orgànica.

 • Fotoperíode: Duració relativa dels períodes de llum i foscor diaris a què són sotmesos els organismes.

 • Fotoreceptor: Receptor que detecta els canvis de llum.

 • Fotosfera: Capa de la superfície del Sol de la qual provenen gairebé totes les radiacions solars que arriben a la Terra.

 • Fotosíntesi: Procés pel qual, mitjançant la llum del sol, s'obté matèria orgànica a partir de matèria inorgànica (diòxid de carboni, aigua i sals minerals).

 • Fractura: Aspecte dels trossos d'un mineral un cop trencat.

 • Freqüència: 1. Nombre de vibracions que una partícula fa cada segon. 2. En un moviment circular uniforme, nombre de voltes que pot fer un mòbil en un segon. En el SI, la freqüència s'expressa en hertzs (Hz).

 • Fronda: Fulla de la falguera, generalment gran i molt dividida.

 • Front d'ona: Conjunt de punts on arriba simultàniament una pertorbació.

 • Fulla: Part de la planta, normalment verda, que té com a funció principal la fotosíntesi i l'intercanvi de gasos.

 • Fumarola: Emissió tranquil·la de gasos d'origen magmàtic en una zona volcànica a través d'una obertura del terreny.

 • Funció de relació: Consisteix en la captació i la interpretació d'estímuls, i la producció de respostes adequades a aquests estímuls.

 • Fusió: Pas d'un sòlid a líquid per l'acció de la calor.