[ IMPRIMIR ]    A     A     A 
Tecnologia Industrial 2n batxEnllaços
Unitat 01

Applets de física
Col·lecció d'applets de física. Pàgina amb simulacions de diferents problemes i dades sobre la conservació de l'energia, velocitats instantànies etc. Aquí hi trobareu simulacions de la llei dels gasos, termodinàmica, conservació de l'energia...
 
Apunts mecànica clàssica
Pàgina web amb apunts molt exhaustius sobre mecànica clàssica
 

CatFísica
Programa didàctic de física en flash. Resolució de problemes interactivament. A partir de les energies potencial, cinètica i elàstica i de la guanyada pel cos que rep un treball o perduda en calor pel fregament, es fan càlculs de velocitats, altures, tens
 
Dinàmica
Pàgina web de la Universitat de Saragosa amb diapositives power point amb explicacions sobre forces i energia
 

Física amb ordinador
Pàgina web amb un curs ampli de física, amb activitats interactives,exercicis i exemples resolts. Molt útil per ampliar i consolidar els coneixements adquirits a classe
 
Fisicanet
Pàgina amb gran quantitat d'exercicis resolts sobre el tema. Molt adequada per fer una autoavaluació
 

Interactive Physics
Pàgina web del fabricant del programa Interactive Physics. Aquest és un programa de simulació de fenòmens físics. Hi ha disponible una versió demo que es pot sol·licitar al fabricant. Hi ha tota una gran varietat de biblioteques i exemples disponibles.
 
Plans inclinats
Pàgina de la Universitat de Barcelona on hi podràs trobar un simulador de plans inclinats per poder veure els efectes dels canvis d'inclinació, fregament etc. i així entendre bé els fonaments dl pla inclinat
 

Proyecto Newton
Pàgina del ministeri d'educació amb exercicis i temaris de física, inclou, evidentment, treball i energia amb activitats interactives
 
Termodinàmica
Pàgina web que descriu amb detall els conceptes bàsics de la Termodinàmica.
 

Wikipedia
En aquesta pàgina trobareu una taula amb els moments d'inèrcia dels cossos sòlids més habituals
    

Unitat 02

Applets de física
Pàgina que, com el seu nom indica, ens ofereix una gran quantitat d'applets, en aquest cas ens interessen les simulacions dels motors, 4 temps, 2 temps, Diesel i un de 4 cilindres
 
Aula Virtual
Pàgina on hi podem trobar un applet amb la representació PV d'un cicle de Carnot i la seva explicació. Molt recomanable.
 

Blog de Tecnología
Pàgina on hi podreu trobar uns quants vídeos de funcionament de màquines tèrmiques, a més d'algunes explicacions. Està organitzada segons els continguts de la ESO i els Batxillerats o sigui que investigant una mica hi trobareu moltes coses adequades per a
 
Blog de Tecnologia e Informática
Ens ofereix la possibilitat d'observar el muntatge virtual d'un motor d'explosió, amb la qual cosa podem veure totes les peces que el composen, i el seu posterior funcionament. Conté un enllaç que ens porta a una altra simulació.
 

El cicle de Carnot
En aquesta pàgina hi trobareu explicacions i uns esquemes molt aclaridors del què és el cicle de Carnot.
 
Mecánica virtual
Aquí hi podràs trobar una explicació amb esquemes i simulacions d'un motor Wankel. Es tracta del motor triat per un model de cotxe, cosa gens habitual.
 

Tecnologia Industrial
Pàgina amb els continguts de l'assignatura pel que fa als motors tèrmics, amb esquemes i exercicis. Enllaça amb altres pàgines d'interès.
 
XTEC
Pàgina amb diferents tipus de màquines de vapor amb animacions i explicacions de cadascuna d'elles
 

You toube
Simulació del funcionament d'un motor Wankel, apareixen moltes simulacions en video relacionades.
    

unitat 03

Apetega
Pàgina web amb enllaços sobre pneumàtica i hidràulica. Conté recursos per a l'aula, projectes, animacions i vídeos, així com aplicacions per al disseny i simulació de circuits pneumàtics i hidràulics
 
Automation Studio
Pàgina web del programa de simulació hidràulica Automation StudioTM. Conté també llibreries per a simular components pneumàtics, elèctrics i d'automatització i control
 

E.R. Hidráulica
Pàgina d'una empresa especialitzada en components de pneumàtica i hidràulica.
 
Eyser
Pàgina web amb catàleg de productes per a hidràulica i pneumàtica molt complert. Cada producte ve amb la seva descripció tècnica i les condicions d'utilització
 

Fluidsim
Pàgina web del software de simulació FluidSIMR. Programa de simulació hidràulica i pneumàtica que permet simular circuits no gaire complexes. Hi ha disponible una versió Demo per descarregar i començar a simular circuits
 
Fuchsloser
Aplicació amb animacions de l'oleohidràulica i la pneumàtica. Els alumnes podran descobrir les diferències entre un fre d'accionament hidràulic i un d'accionament pneumàtic.
 

Internet a l'aula
Pàgina web del projecte 'Internet a l'aula' sobre recursos educatius en línia del MEC. Els alumnes van aprenent de forma interactiva les propietats dels fluids i del circuit oleohidràulic, alhora que els permet simular el comportament dels diferents eleme
 
La Salle
Col·lecció d'activitats interactives sobre els components hidràulics d'un circuit.
 

Librosvivos
Pàgina web on es poden veure animacions de circuits hidràulics. Presteu especial atenció a les explicacions animades dels elements de control (vàlvules) i dels elements de treball (actuadors). Conté també activitats interactives per a que l'alumnat posi a
 
REEA
Pàgina web amb programes i manuals per a hidràulica i pneumàtica. També s'inclouen referències a catàlegs
 

Técnica Oleohidráulica
Pàgina web sobre oleohidràulica. Conté una descripció molt detallada dels diferents elements d'un circuit oleohidràulic.
 
Técnica oleohidráulica
Pàgina web amb la simbologia de circuits i components oleohidràulics. Aquesta simbologia està estandaritzada segons les normes ISO 121
 

unitat 04

CSIC
Hans Christian Oersted (1777-1851), investigador danès, va observar i investigar la relació entre els camps magnètics i els camps elèctrics. Un dels experiments que posen de manifest l'existència d'un camp magnètic al voltant d'un conductor travessat pel
 
Edu365
En l'applet següent és possible variar els valors de les variables que intervenen en el circuit, el resultat, però, només es reflexa en el valor numèric de la intensitat, a la part inferior dels controls. Cal que l'alumnat observi que la intensitat no va
 

El rincón de la ciencia
Les substàncies diamagnètiques experimenten una petita repulsió en presència d'un imant molt potent.
 
El rincón de la ciencia
És molt interessant i didàctic poder visualitzar les línies del camp magnètic en diferents tipus de formes d'imants per ajudar a comprendre el fenomen del magnetisme. En la pàgina web que s'esmenta, ho podreu fer amb uns experiments senzills i molt clars
 

Ima
Podeu complementar informació tècnica sobre diferents tipus d'imants a la web comercial
 
Meet Physics
El moviment rectilini d'una espira a l'interior d'un camp magnètic és el principi de funcionament dels generadors elèctrics. Una anàlisi detallada d'aquest exemple facilitarà la comprensió del generador rotatori. L'applet que s'indica a continuació -en la
 

Meet Physics
Per experimentar amb la llei de Faraday a la web següent hi ha un applet en el que es poden introduir variacions i comprovar-ne el seu efecte
 
Molecular expressions
Per visualitzar gràficament el funcionament de la llei de Lenz, és molt interessant l'applet que és a la pàgina següent:
 

Universitat d'Alacant
La realització de l'experiència de Faraday és molt visual i facilita la comprensió d'aquest fenòmen. A la web següent trobareu un vídeo didàctic en el que es reprodueix l'experiment
 
Universitat d'Alacant
Disposar d'un teslàmetre per realitzar activitats pràctiques no és fàcil. En la web que s'indica a continuació es reprodueix en un vídeo una activitat de laboratori en la que es pot comprovar la llei de Biot i Savart i realitzar el gràfic B=f(I):
 

Universitat d'Alacant
Web què es mostra en vídeo l'experiment d'Oersted realitzat al laboratori:
 
Universitat de Lemans
Una de les dificultats que presenta l'estudi del corrent altern i dels seu circuits en l'alumnat és la representació gràfica. Transferir la representació temporal a un fasor demana d'un procés d'abstracció que es pot veure beneficiat per l'aportació de le
 

Universitat de Minnesota
L'applet següent et mostra com es genera el corrent altern trifàsic: tres ones de tensió desfasades 120º entre elles.
 
Universitat de Montreal
Per experimentar amb el circuit RL sèrie i molts d'altres pots emprar els applets que apareixen en la pàgina que t'indiquem a continuació: En aquest es poden modificar els components i l'alimentació. Calcula automàticament les variables del circuit i fa
 

XTEC
A la Videoteca digital de la XTEC, en la Col·lecció In Situ hi ha el vídeo Camps elèctrics i magnètics: Aquest vídeo permet introduir el tema ja que tracta de manera molt senzilla la interacció entre els camps elèctrics i els camps magnètics. Indica tamb
    

unitat 05

3Phase turbine kit
A la web següent (en anglès)hi ha les instruccions per construir un alternador didàctic per a ser incorporat en un aerogenerador
 
Amidata
En aquesta web hi ha un catàleg extens de motors monofàsics d'inducció dels quals se'n poden obtenir les característiques tècniques i el preu.Caldrà posar en el seu cercador les paraules clau: motor asíncrono monofásico inducción. És interessant visitar-
 

CNICE
Per comprendre el funcionament dels motors de corrent altern trifàsics, ja sigui amb rotor bobinat o amb rotor de gàbia d'esquirol, en la pàgina següent es pot veure amb animacions la generació del camp magnètic giratori i la constitució interna dels moto
 
CNICE
En la pàgina web següent hi ha una classificació exhaustiva de les màquines elèctriques i la informació detallada del seu funcionament.
 

CNICE
Aquesta pàgina explica el funcionament del motor monofàsic d'inducció amb bobinatge auxiliar amb tot detall i mostra un conjunt d'animacions que ajuden a comprendre la generació del camp giratori inicial per a l'arrancada del motor
 
edu 365
Per veure en funcionament el principi de funcionament d'un generador elèctric, activeu l'applet indicat a continuació. L'applet permet veure tant la generació de corrent altern com de corrent continu (polsant) simplement canviant els anells dels col·lecto
 

Enerco
A un nivell domèstic hi ha uns petits generadors monofàsics que porten un petit motor de gasolina.
 
Ima
En aquesta animació es pot apreciar l'increment de la temperatura per la presència dels corrents induïts de Foucault
 

Mecánica virtual
Una de les funcions principals de l'alternador és proporcionar la càrrega de la bateria per a que aquesta pugui proporcionar l'energia elèctrica en cas que el motor estigui parat, i especialment per posar en marxa el motor d'arrancada.
 
Meet Physics
Els corrents de Foucault tenen dos efectes, per una banda, generen corrents elèctrics que s'oposen a les variacions del camp magnètic que les ha creat, per tant, en una màquina giratòria suposen una pèrdua d'eficiència ja que actuen de fre. Per altra band
 

Molecular Expressions
El transformador elèctric és molt senzill en la seva constitució i funcionament.
 
Sitelec
Els motors pas a pas tenen molts pols magnètics per tal de disposar d'un pas molt més petit que permeti recorreguts més curts i precisos. Trobareu una animació simple però molt útil per il·lustrar el funcionament d'aquest motor en aquest enllaç, fixeu-vos
 

Tinyworld
Podeu trobar una animació i una breu explicació en anglès en la pàgina següent, d'un motor sense escombretes i amb sensors Hall integrats a l'estator
 
VDC
La pàgina següent fa una revisió de totes les màquines rotatives mostrant-ne fotografies i alhora animacions sobre el seu funcionament.
 

Walter Fend
L'applet que indiquem a continuació conté una animació que mostra el funcionament del motor de corrent continu, en el que la commutació de la polaritat del corrent a la bobina del rotor és imprescindible per aconseguir el moviment continuat.
 
XTEC
A la videoteca digital de la XTEC, a la col·lecció In situ hi ha un vídeo didàctic que mostra de manera senzilla el funcionament d'un alternador. I també es veuen alternadors reals. Incideix també en que el generador electromecànic de bicicleta també és u
 

unitat 06

Amidata
Sovint quan es troba alguna referència a un transistor manca més informació sobre les seves característiques, el seu encapsulat i la identificació dels seus terminals
 
Ariston
Catàleg de microrruptors o finals de cursa miniatura.
 

CACEL
En aquesta plana web s'accedeix a un conjunt de circuits d'automatització cablada. Entre ells hi ha els relacionats amb el control de motors. Algun d'ells disposa d'un sistema d'animació i d'altres de qüestionaris per analitzar amb més profunditat el func
 
edu365
Material d'introducció als transistors, amb un conjunt de problemes de càlcul útils en l'àmbit de la commutació i que per la seva senzillesa i orientació resulten adequats a aquest nivell. Al peu d'aquesta pàgina s'accedeix als enunciats dels problemes i
 

Hager
Per veure exemples de catàlegs de dispositius auxiliars de control, el fabricant Hager disposa del seu catàleg, de components per a carril DIN, en pàgina web, hi podreu trobar Interruptors, commutadors, polsadors, pilots, brunzidors etc...
 
RALUX
El fabricant de relés, RALUX, té a la seva web el catàleg de productes, entre els quals es troben els diferents tipus de relés per a diverses aplicacions
 

SILIX
A l'adreça següent podreu trobar tot un conjut de temporitzadors de diferents tipus amb l'esquema de connexió
 
XTEC
Sivols una breu introducció al transistor pots veure el vídeo 'El transistor' al que es pot accedir a través de la videoteca digital de la XTEC
 

XTEC
Vídeo 'L'alimentació elèctrica' a que es pot accedir a través de la videoteca digital de la XTEC:
 
XTEC
Norma amb tota la simbologia elèctrica normalitzada.
 

XTEC
Per explicar el funcionament del relé electromagnètic és molt útil l'animació interactiva que és a aquesta pàgina
    

unitat 07

Digital Workshop
Un programa de simulació molt interessant i complet però només disponible en llengua anglesa, és el Digital WorkShop. Incorpora dispositius per les entrades interruptors i polsadors. Per a les sortides hi ha LEDs i dígits. També inclou molts exemples de
 
El biestable RS
Applets que mostren els circuits biestables bàsics i en permeten simular el seu funcionament. Per això és important tenir clar la seva operativitat ja que si no es segueix una pauta clara pot no ser d'utilitat la seva simulació. És a dir, tractant-se de c
 

Intel
Trobareu informació sobre la llei de Moore (Gordon E.Moore) de la mà del propi Gordon i d'Intel
 
Karnaugh
Per fer la simplificació d'una taula de la veritat a través del mètode de Karnaugh i obtenir l'esquema del circuit, ja hi ha un applet que ens fa tot aquesta procés, a partir de la introducció dels valors de la taula:
 

Simcir
Aquest applet és un senzill simulador dels circuits lògics bàsics i que l'alumne pot muntar i comprovar personalment. És molt adequat per iniciar-se en la electrònica digital
 
Universitat d'Hamburg
Applet que permet comprovar el funcionament del semisumador i del sumador complert
 

Universtt d'Hamburg
Applet que permet comprovar el funcionament d'un multiplexor de 2:1 i d'un de 4:1, veient la constitució interna amb portes bàsiques
 
Univestitat d'Hamburg
Applet que permet comprovar el funcionament del descodificador de codi BCD a set segments, activant les entrades s'aconsegueix el codi BCD corresponent i les sortides que activen els segments corresponents per representar el dígit.
 

UPC
A la pàgina següent, podreu accedir als manuals d'una selecció de circuits integrats digitals combinacionals
 
XTEC
La pàgina que s'indica a continuació és un tutorial que permet seguir pas a pas una introducció a l'electrònica digital, amb propostes d'activitats i la seva solució
 

XTEC
Vídeo: La codificació digital, un primer contacte amb el fucionament i les aplicacios d'aquest tipus de codficació
 
XTEC
Vídeo: Els semiconductors, trobaràs una molt bona introduccióal i una visió global del tema
 

unitat 08

CNICE
Introducció als autòmats que complementa la informació del llibre i és un bon recurs per concretar i ampliar els aspectes lligats a l'estructura interna d'un autòmat així com el sistemes de connexionat d'elements d'entrada i de sortida
 
Edu3
Al portal de vídeos didàctics, http://www.edu3.cat, fent la cerca amb els mots: 'servosistema', apareixen diversos vídeos, un dels quals porta exactament aquest títol. La seva visualització és un bon recurs per introduir el tema de dels sistemes de contro
 

Honeywell
La tecnologia de la sensòrica és molt àmplia i és en constant evolució per anar-se adaptant a les noves necessitats de l'automatització. La pàgina que s'indica a continuació és d'un dels principals fabricants de sensors on es podrà consultar un gamma molt
 
Omron
Omron és un dels fabricants més importants en el camp de l'automatització a nivell mundial, en la seva web és possible consultar una gamma molt àmplia de components per a aplicacions de control de caràcter industrial.
 

Universitat d'Hamburg
Conjunt de simuladors de presentadors d'informació electrònics: 7 segments, 16, segments, matriu de punts, que permeten veure l'electrònica que cal per la part digital d'un presentador d'aquests tipus:
 
Universitat de Lemans
Per tal d'aproximar-se visualment al control, la simulació que es presenta a la pàgina que proposem és molt interessant ja que permet variar alguns paràmetres i veure'n el seu efecte sobre l'acció de control.
 

Universitat de Vigo
A la Universitat de Vigo s'ha desenvolupat un simulador de plantes industrials per a la monitorització i simulació de processos d'automatització amb els autòmats S7 de Siemens, amb els quals pot comunicar-se i interactuar.
 
XTEC
En aquesta pàgina trobareu diversos projectes realitzats amb l'entrenador didàctic de l'autòmat Zelio SRB121BD d'Schneider Electric, que és a molts centres. Els projectes documenten diferents processos d'automatització i inclouen la solució amb el program
 

XTEC
Dels diferents sistemes per programar un autòmat, el sistema gràfic del GRAFCET sembla que és més didàctic ja que permet analitzar visualment el desenvolupament del programa a través dels diferents estats i transicions. El curs en línia que s'esmenta a co
    

unitat 09

Ademi
Pàgina web de l'Associació Espanyola de Muntatges i Manteniments Industrials (ademi). Document referent a les bones pràctiques en matèria de metrologia dins el sector industrial. Aquesta guia aborda diferents aspectes com ara el procés de medició, la cali
 
AENOR
Pàgina web principal de l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació.
 

Ayuntamiento de la Coruña
Pàgina web sobre el mesurament, magnituds, instruments, normes, tipus d'errors. Inclou exercicis interactius fets amb Applets de Java sobre el càlcul dels errors i la imprecisió associada a les mesures.
 
Ayuntamiento de la Coruña
Applet de Java interactiu que mostra com es mesura amb un peu de rei o calibre Vernier.
 

CDX
Pàgina que conté una demostració pas a pas del mètode correcte de mesura usant un micròmetre d'exteriors.
 
CENAM
Applet en Java sobre el càlcul de toleràncies dimensionals. Desenvolupat pel Centre Nacional de Metrologia (CENAM) de Mèxic, laboratori de referència del sistema de mesures de Mèxic.
 

Centro Español de Metrología
Pàgina web del 'Centro Español de Metrología'. En aquesta pàgina es pot consultar les mesures que s'utilitzaven antigament a Espanya l'any 1886, juntament amb les seves equivalències
 
Física con ordenador
Pàgina web explicant les regles d'expressió d'una mesura i les corresponents estimacions dels errors.
 

ISO
Pàgina web principal de l'Organisme Internacional d'estandarització ISO. En el seu catàleg de productes hi ha prop de 16.500 normes internacionals d'una àmplia varietat de matèries, i cada any es publiquen 1.250 normes noves.
 
Mitcalc
Pàgina web sobre el programa software de càlcul de toleràncies i desviacions d'acord amb la norma estàndard ISO 286. Es pot descarregar una versió d'avaluació de 30 dies.
 

Mitutoyo
Catàleg de productes de l'empresa Mitutoyo, empresa dedicada a la fabricació d'aparells de mesura de precisió. Feu una especial atenció a les seccions de micròmetres, peus de rei, calibres, rellotges comparadors i patrons doncs conté informació tècnica mo
 
PCE
Pàgina web de l'empresa PCE amb un ampli catàleg d'equips de mesura per al sector industrial i professional.
 

Pegamo
Catàleg de productes de metrologia de l'empresa Pegamo, S.A., empresa dedicada al subministrament industrial.
 
Proyecto Newton
Pàgina web del Projecte Newton de recursos interactius del Ministerio de Educación y Ciencia sobre els diferents aspectes de mesurar. Hi ha una sèrie de consells i exercicis sobre com expressar els mesuraments i els seus corresponents càlculs d'errors abs
 

Sociedad Española de Microbiología
Article sobre la metrologia i el Sistema Internacional d'unitats. Conté una breu història sobre la medició, les unitats bàsiques i les derivades, i les normes bàsiques per a l'ús d'unitats
 
Tknika
Pàgina web de Tknika, Centre d'Innovació per a la Formació Professional del País Basc. Unitat didàctica sobre el funcionament del micròmetre (parts, tipus de micròmetres, realització de mesures, etc.). Amb exercicis i activitats d'autoavaluació.
 

Tknika
Pàgina web de Tknika, Centre d'innovació per a la Formació Professional del País Basc. Unitat didàctica sobre el funcionament del rellotge comparador (elements, principi de funcionament, realització de mesures, etc.). Amb exercicis i activitats d'autoaval
 
Trescal-ITM
Pàgina web de l'empresa Trescal-ITM especialitzada en metrologia, calibració i medició. Aquesta empresa ha desenvolupat una sèrie de programes informàtics per al càlcul de galgues a utilitzar, càlcul de toleràncies, calibració d'equips, consulta de normat
 

Universitat de Toronto
Pàgina web en anglès sobre el micròmetre del Departament de Física de la Universitat de Toronto. Explica com fer la lectura de mesures amb el micròmetre, a més d'una animació flash de lectura de mesures realitzades amb el micròmetre.
 
UPC
Document editat pel Departament d'Enginyeria Mecànica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) sobre les magnituds i les unitats del SI.
 

XTEC
Animació en Java sobre el càlcul dels ajustatges. L'aplicació ha estat realitzada per Luis Rey Cabrerizo de IES l'Alzina, Barcelona. De forma visual es pot apreciar si l'ajustatge resultant és amb joc, amb serratge o bé indeterminat.
    

Unitat 10

Alts forns a Catalunya
Pàgina que ens explica molt per sobre la història de la fosa a Catalunya i les seves innovacions tècniques. Inclou esquemes molt entenedors.
 
CNICE
Pàgina on trobem un curs per poder realitzar programes de control numèric
 

Enciclopèdia Catalana
Article de l'Enciclopèdia sobre la metal·lúrgia amb enllaços d'interès dins de la mateixa enciclopèdia
 
Esculturas Soriano
En aquesta pàgina hi trobareu una explicació històrica i pràctica de la tècnica de la cera perduda amb el seguiment del procés de la fabricació d'una escultura.
 

Farga Rossell
Pàgina d'un centre educatiu andorrà dedicat a les fargues amb explicacions sobre el procés i enllaços
 
Ferrimaq
Pàgina d'una empresa dedicada a la venda de maquinària pel ferro i altres materials, pot ser molt útil per familiaritzar-se amb les seves característiques tècniques i prestacions.
 

Fsr-Cnc
Pàgina comercial d'una empresa dedicada a la venda de maquinària per a CNC. Té un ampli catàleg on poden veure's totes les màquines de les que s'han parlat a classe.
 
Geocities
Monografia sobre el procés de fosa, aprofundeix en els continguts treballats a l'aula.
 

Metalspain
Pàgina web on trobareu un article sobre un nou blos de motor amb una breu explicació sobre el sistema de fundició emprat
 
Monografías
Treball força complet sobre els diferents tipus de forns i tècniques.
 

Saen
Pàgina d'una empresa dedicada als motllos. Hi podreu trobar diferents tipus de motllos amb fotografies i aplicacions.
    

Unitat 11

Agència de Residus de Catalunya
Pàgina web oficial de l'Agència
 
CAPERVA QUÍMICA, S.L
Catàleg de productes de CAPERVA QUÍMICA, S.L., empresa dedicada a la venda d'equips, instal·lacions i maquinària per a processos d'agitació, filtració, evaporació, mescla, centrifugació, reacció, micronització, mòlta i aïllament, per a la indústria de pro
 

EDYM
Pàgina web en format de llibre multimèdia sobre la tecnologia de la confecció tèxtil. Estructurat en 5 seccions, en destaquen la part descriptiva dels teixits, la confecció tèxtil i l'organització industrial.
 
El Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa
El Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa ha preparat un programa d'exposicions virtuals sobre diferents aspectes del món tèxtil Aquest enllaç ens presenta una exposició virtual amb el títol 'La llana, el teixit intel·ligent' on fa un recorregu
 

El Rincón de la Ciencia
Pàgina web de 'El Rincón de la Ciencia' amb diversos experiments i pràctiques que es poden realitzar de manera molt senzilla d'àmbits diferents. Hi ha exemples de pràctiques de separació de substàncies i de preparació de reaccions químiques.
 
GENCAT
Pàgina web que ens permet fer una visita virtual a una depuradora, amb la descripció complerta del funcionament de cadascuna de les parts d'una planta depuradora. El mateix link ens permet també fer una visita virtual a una planta de compostatge i a una d
 

Geocities
Pàgina web sobre les estacions depuradores d'aigües residuals. És d'especial interès el quadre sinòptic explicant les fases del tractament de les aigües, i el paper que hi juguen els microorganismes en la depuració biològica
 
Ministeri de Treball
Accedint al següent enllaç podreu trobar informació sobre la normativa de comercialització de productes químics perillosos, amb informació diversa sobre envasament i etiquetatge
 

Retsch
Pàgina web de l'empresa RETSCH, empresa fabricant de productes de trituració i mòlta en l'àmbit del laboratori. En la pàgina web trobareu informació sobre els diferents productes, com ara els molins i les trituradores, que permeten fragmentar els material
 
Televisió educativa de Mèxic
Vídeo sobre el mètode de separació de mescles usant la tècnica de la centrifugació. És el procés que serveix per separar les parts sòlides que conté un líquid i s'utilitza, principalment, en activitats industrials i mèdiques. També hi podreu trobar molts
 

Universitat del País Basc
Pàgina web de l'assignatura d'Enginyeria de la Reacció Química (IRQ) a la Universitat del País Basc. Per ser usada com a referència sobre el funcionament dels reactors químics. Dins de la secció Matèria de l'assignatura hi trobarem apunts de teoria sobre
 
Universitat Jaume I
Pàgina web del Grup de Síntesi Orgànica de la Universitat Jaume I. Conté informació sobre els diferents mètodes físics de separació de substàncies.
 

UPC
Pàgina web del Departament d'Enginyeria Tèxtil i Paperera de la Universitat Politècnica de Catalunya. D'especial interès és el vincle als diferents laboratoris i serveis que presten a les indústries del sector tèxtil.
 
UPC
Pàgina web del Centre d'Innovació Tecnològica situat en el campus de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya. És un Centre de referència en recerca tèxtil, innovació tecnològica, transferència de tecnologia i serveis per a les indústries que f
 

XTEC
Pàgina web on es realitza una visió molt detallada del procés tèxtil, les fibres, els fils, el disseny i la confecció.
 
XTEC
En aquest vídeo s'analitza el tractament dels residus a partir de l'anàlisi de la fertilitat del sòl, dels bacteris i dels mecanismes de combustió i descomposició. Parlarem de la tria selectiva, la producció d'un compost a partir de les matèries orgànique
 

XTEC
Presentació didàctica de diferents parts del procés tèxtil desenvolupat per l'Escola Santa Clara de Sabadell. En aquesta presentació es fa un recorregut sobre els diferents tipus de fibres, teixits, la filatura i els acabats.
    

Unitat 12

AEC
Pàgina web amb una explicació molt clara i senzilla de com funciona el mètode JIT, amb un exemple d'aplicació molt il·lustratiu.
 
AENOR
Pàgina web de l'empresa AENOR. Aquesta empresa està dedicada a la normalització i certificació de productes, serveis i sistemes de gestió de la qualitat i gestió mediambiental. Dins de l'apartat de certificació es pot apreciar la llista de certificats i e
 

Citect
Pàgina web sobre el software d'SCADA Citect. Hi trobaràs informació de com s'apliquen els sistemes SCADA en els diferents sectors de la indústria, amb històries d'aplicacions reals.
 
Fundació Centre CIM
La Fundació Centre CIM és un centre de referència en l'àmbit de les Tecnologies de la Producció, desenvolupant projectes de transferència de tecnologia, recerca i activitats de formació per a l'entorn industrial. El departament de recerca treballa en dive
 

Gestiópolis
Pàgina on trobareu informació sobre les principals diferències entre els mètodes MRP-I i MRP-II.
 
Infopyme
Pàgina web on s'explica amb detall el procediment i les regles bàsiques de l'aplicació del mètode de pluja d'idees o brainstorming.
 

MICROSOFT
Podeu trobar informació del producte que està llançant al mercat Microsoft, un controlador de processos que utilitza el mètode dels diagrames de Gant i els diagrames de Pert, així com alguna demostració del mateix a la pàgina web següent
 
Ministeri de treball
Pàgina web on es poden consultar les estadístiques d'accidents laborals i malalties professionals en els darrers anys en el territori espanyol. La consulta es pot realitzar per sectors industrials, per tipus d'accident, per gravetat, per comunitat autòno
 

Monografías
Pàgina web amb apunts detallats sobre els diferents sistemes de planificació i control de la producció.
 
Universitat Autònoma de Madrid
Presentació en PowerPoint sobre el control de qualitat. Inclou els elements que intervenen en la qualitat, els costos de la qualitat, la qualitat total i una descripció sobre les normes ISO
 

Universitat Autònoma de Madrid
Presentació PowerPoint de les característiques del mètode JIT de control i de gestió de la producció i dels inventaris. Analitza les possibilitats d'implantació així com les possibles causes de la lentitud en el procés d'implantació d'aquest mètode a Espa
 
Universitat Autònoma de Madrid
Presentació PowerPoint de les característiques dels sistemes MRP de control i de gestió de la producció i dels inventaris. Descriu els avantatges i els requisits d'implantació d'aquest sistema.
 

Universitat de Saragossa
Pàgina web referent al cost dels materials i la gestió d'estocs en organitzacions industrials.
 
Visual Factory
Pàgina web amb un conjunt d'aplicacions informàtiques (Visual Factory) destinades a simplificar la implantació d'un sistema de qualitat d'acord amb les normes ISO 9000, així com a assegurar-ne l'aplicació sistemàtica. Conté un programa demo.
 

XTEC
Per explicar el funcionament d'una cadena de muntatge veurem l'exemple de la fabricació flexible d'un robot. Analitzarem conceptes com ara programació i les unitats de transferència, i estudiarem els diferents llocs de treball que configuren una cadena de
 
XTEC
Unitat didàctica sobre prevenció de riscos laborals desenvolupada sota el projecte d'Internet a l'aula. Internet a l'aula és una actuació del Departament d'Educació i la Secretaria per a la Societat de la Informació que té com a objectiu la creació de mat